הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש בבית הספר המקוון (כהגדרתו בתנאי השימוש) של הר"י ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים בבית הספר המקוון ("שירותי הר"י"). תנאי השימוש הזמינים כאן: (להלן: "תנאי השימוש") חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. אנא קרא תנאי מדיניות פרטיות זו בעיון משום שכל שימוש בשירותי הר"י כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

בשימוש בשירותי בית הספר  המקוון של הר"י ו/או גישה לשירותים נוספים של הר"י הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי ההסתדרות הרפואית בישראל ו/או מי מטעמה ("אנחנו" ו/או "הר"י") תאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש בשירותי הר"י. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע אישי זה, אך הסכמה לספק מידע אישי זה מהווה תנאי לשימוש בבית הספר המקוון  ובשירותי הר"י.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

1.                מדיניות פרטיות
2.                הסכמה
3.                איסוף מידע והשימוש בו
3.1             הר"י אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי") וכן מידע אישי (כהגדרתו מטה). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין להר"י בעת שימוש בבית הספר המקוון  ובשירותי הר"י ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה. יתכן והר"י תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש בבית הספר המקוון  (תדירות השימוש, היקף ואופי התכנים הנצפים וכדומה). לצורך איסוף אותו המידע, הר"י משתמשת בטכנולוגיות שונות אשר עוזרות לה לנטר את דפוסי הפעילות בבית הספר המקוון. המידע שנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. ככלל, המידע שישמש את הר"י יהיה בעיקרו מידע לא אישי, שאינו מזהה אישית את המשתמש.
3.2             על מנת ליהנות משירותי בית הספר המקוון יתכן ותידרש הרשמה במידה והמשתמש אינו רשום למערכות הר"י, ועל כן במסגרת ההרשמה לבית הספר המקוון  ו/או למערכות הר"י, הר"י אוספת גם מידע אישי מזהה, הכולל למשל שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, מספר תעודת זהות, מספר רישיון וכד' ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר להר"י לזהות באופן אישי את המשתמש. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
3.3             המידע נאסף על ידי הר"י באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לבית הספר המקוון  ו/או שימושך בשירותי הר"י.
3.4             בעת מילוי המידע, יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש בשירותי הר"י. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הר"י, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את הר"י.
3.5             ככלל, אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירת המידע והזנתו במערכת, יתכן ולא כל השירותים יינתנו במלואם או שלא יינתנו כלל.
4.                שימוש במידע
4.1             אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור שירותי הר"י.
4.2             אנו משתמשים במידע אישי, בהתאם למדיניות פרטיות זו, על מנת:  (א) לספק לך את שירותי הר"י; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש בשירותי הר"י וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית למשתמש בכל הקשור אליו; (ד) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת; (ה) במידה והמשתמש אינו רשום למערכות הר"י, לוודא שהמשתמש אכן בעל רישיון ברפואה ורשאי להשתמש בשירותי הר"י; (ו) לסייע לנותני השירות של הר"י במילוי תפקידם; (ז) להגן על זכויותיו של המשתמש.
4.3             הינך מסכים כי הר"י תשמור את ההתכתבויות עמך וכי הר"י עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי הר"י וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות. 
5.                שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
5.1             הפרטים והמידע אודות המשתמש לא יועברו לידי צדדים שלישיים ללא  הסכמת המשתמש מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו. אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים בבית הספר המקוון  (מענה כאמור למשתמש המבקש בלבד); (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של הר"י, של המשתמשים בבית הספר המקוון ו/ או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים בבית הספר המקוון באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים להר"י, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של הר"י, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת שירותי הר"י; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי; ו/או (י) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.
5.2             למען הסר ספק, הר"י רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.                קבלני משנה וספקי שירות
6.1. אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול שירותי הר"י.
6.2. זכויותיך
6.1             גישה למידע האישי שלך- עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;
6.2             זכות לתיקון - הזכות לבקש מהר"י לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;
6.3             הזכות למחיקה - הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;
6.4             כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל למחלקה המשפטית או בדואר רגיל אל: המחלקה המשפטית, ההסתדרות הרפואית בישראל, רחוב ז'בוטינסקי 35, ת"ד 3566, רמת גן 5213604, עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.
7.                אבטחת מידע
7.1             אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת הבית הספר המקוון והמידע האישי של המשתמשים בשירותי הר"י. הר"י מיישמת בבית הספר המקוון מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי הר"י ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי הר"י לא מתחייבת ששירותי הר"י יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הר"י ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הר"י ו/או מי מטעמה בגין כך.
7.2             כמו כן, באירועים שאינם תלויים בהר"י ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
7.3             לאור האמור לעיל, ממליצה הר"י כי כל גלישה תתבצע במחשב מוגן עם האמצעים הבאים לפחות: סיסמה משולב אותיות וספרות מעל 7 תווים, ביצוע החלפה לאחר 180 יום, שומר מסך, אנטיויורוס תקני ומעודכן, מערכת הפעלה נתמכת על ידי היצרן ומעודכנת בעדכונים האחרונים. אנו ממליצים למשתמשים לבצע גיבוי למידע.
7.4             הר"י תפעל בהתאם לדין החל במדינת ישראל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך ("אירוע אבטחה"), ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל במדינת ישראל, נמסור לך הודעה על אירוע האבטחה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט בבית הספר המקוון  האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק; או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף אירוע האבטחה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
7.5             הר"י מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.
8.                טכנולוגיות מעקב
8.1             בעת השימוש בשירותי הר"י, אנחנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב"). אנחנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט בתנאי מדיניות זו.
8.2             בבית הספר המקוון נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותי הר"י, לאימות פרטים, כדי להתאים את הבית הספר המקוון להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש או שמכשיר הנייד/טאבלט של המשתמש.
8.3             טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מחשב המשתמש ומכשיר המשתמש מאפשרות להר"י להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בשירותי הר"י. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש של המשתמש וכיו''ב.
8.4             ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות (Cookies) ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות (Cookies) או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות (Cookies). יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך הבית הספר המקוון תהיה מוגבלת ויתכן בשל כך המשתמש אינו יוכל לגשת אל כל השירותים המוצעים. מחיקת העוגיות (Cookies) תגרום לכך שהבית הספר המקוון  לא יזהה את המשתמש בכניסות חוזרות ולא יותאם להעדפותיך. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
9.                העברת נתונים בינלאומית
10.             הסבת זכויות
אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו.
11.             סיום התקשרות
מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של הר"י, במקרים שבהם הר"י תחשוש כי השימוש של המשתמש בשירותי הר"י אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש של הר"י ו/או כל דין, תהא הר"י רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש בשירותי הר"י, להגביל או למנוע מהמשתמש גישה לבית הספר המקוון, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש בבית הספר המקוון  לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של הר"י, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
12.             שינויים במדיניות הפרטיות
12.1          הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהבית הספר המקוון ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. הר"י שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר בית הספר המקוון  ו/או בדואר אלקטרוני.
12.2          השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בבית הספר המקוון  ובשירותי הר"י לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
עודכן לאחרונה: ינואר 2024.

הר"י מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם הבית הספר המקוון ו/או שירותי הר"י.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי הר"י וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר המידע של הר"י ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך להר"י (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

             בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:

הר"י רשאית להעביר מידע שנאסף אודות המשתמש, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, הר"י רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.